PSIA Ikšķiles Māja

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku ievērībai

Kohēzijas fonda logo

Pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 31.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.21/2018 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Ikšķiles novadā”, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem decentralizētās kanalizācijas sistēmas līdz 2021.gada 31.decembrim ir jāreģistrē, iesniedzot SIA “Ikšķiles māja” decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. Apliecinājums pieejams mūsu mājaslapā sadaļā VEIDLAPAS.

Aizpildītu reģistrācijas apliecinājumu var ielikt SIA “Ikšķiles māja” birojā pastkastē Dainu ielā 1A-1, Ikšķilē vai elektroniski nosūtīt uz kādu no adresēm: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv vai vilis.bite@ikskilesmaja.lv

Prasības par reģistrāciju attiecas uz Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu ciema teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kurās notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai izmanto: rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda mazāka par 5 m3/diennaktī, septiķus vai notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi.

Atgādinām, ka SIA “Ikšķiles māja” turpinās veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanu, ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli, uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem SIA “Ikšķiles māja” pārstāvim būs jāuzrāda decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādoši dokumenti ir līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

Informējam, ka projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā sadzīves kanalizācijas tīkli – Priedaines, Kārklu, Ābeļu, Aizvēja, Senatnes, Vairoga, Pils, Upes, Rīgas, Uzvaras, Papeļu, Ozolu, Lībiešu, Dārza, Stadiona, Kraujas, Raudu, Krasta, Sporta, Vimbu, Asaru, Ķīšu, Robežu, Mālu, Alkšņu, Jāņa Kugas, Ievu, Kalnu, Ķiršu, Bumbieru, Ābolu, Ošu, Birzes, Dalbiņu, Dīķa, Mērnieku, Ganu, Peldu, Puķu, Vārpu, Rožu, Neļķu, Magoņu, Ziedu, Zemeņu, Skolas, Birzes, Īsā, Laivinieku, Lejas, Pilskalna, Rītupes, Līvciema, Miera, Pakalnu, Priežu, Rasas, Skuju, Viršu, Smilšu, Rītiņu, Smilgu, Cīruļu, Kārļa, Lakstīgalu, Bērzu, Paparžu, Stacijas, Strazdu, Tīnūžu šoseja, Zīļu, Dainu, Dzelzceļa, Egļu, Krūmu, Madaru, Paegļu, Skanuļu, Celmu, Meža, Ogres, Indrānu, Mārtiņa, Lupīnu, Ādama, Māras, Melioratoru, Saules, Gaiļu, Zvaigžņu, Lauku, Ausekļa, Jura Mazura ielās.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju lietot centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu un pievienot nekustamo īpašumu pie centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Lai veiktu pievienošanos pie jaunizbūvētajiem tīkliem, ir jāsaņem tehniskie noteikumi no SIA “Ikšķiles māja”. Lai saņemtu tehniskos noteikumus nepieciešami šādi dokumenti:

 • fiziskas vai juridiskas personas iesniegums (SIA “Ikšķiles māja” sagatavots iesniegums);
 • pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;
 • zemesgrāmatas apliecība (kopija);
 • visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067., 1068.pants);
 • zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks.

Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija.

Pēc minēto dokumentu iesniegšanas tehniskie noteikumi tiks sagatavoti un izsniegti 20 dienu laikā. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu. Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas jāievēro visas norādītās prasības un SIA “Ikšķiles māja” jāiesniedz saskaņošanai plānoto sadzīves kanalizācijas pievada izbūves shēmu pa nekustamā īpašuma teritoriju ar piesaistēm un ar īpašnieka saskaņojumu. Pēc tam sava īpašuma teritorijā drīkst sākt cauruļvadu un pieslēguma izbūves darbus. Īpašnieks sava īpašuma robežās tīklus un pieslēgumu izbūvē pašu spēkiem. Pievienojumu pie inženiertīkliem drīkst veikt tikai SIA “Ikšķiles māja” norīkota pārstāvja klātbūtnē. Tikai pēc inženiertīklu izbūves pārbaudes veikšanas īpašnieks drīkst aizbērt tehnoloģisko tranšeju vai būvbedri. Plānotā pakalpojuma uzskaitei jāuzstāda uzskaites mezgls ar atbilstošu mēraparātu (skaitītāju), ievērojot tehnisko noteikumu prasības.

Pēc izbūves SIA „Ikšķiles māja” ir jāiesniedz izbūvēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījuma digitālo failu dwg un pdf formātā, kas ir reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā vai izpildshēmu ar cauruļvadu un skataku diametriem, iebūves dziļumiem (spiedvadu augšas atzīmes, pašteces cauruļvadu tekņu atzīmes) un piesaistēm. Pēc visu darbu pabeigšanas no SIA „Ikšķiles māja” jāsaņem atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijai.

Papildus informācija par pieslēgumu veikšanu var saņemt pa tālruņiem 27333124, 27844103 vai rakstīt uz e-pasta adresēm: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv, vilis.bite@ikskilesmaja.lv. Informāciju par līgumu slēgšanu, tarifiem un norēķiniem var saņemt pa tālruni 26595196, e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv.

Uzmanību! Sadzīves kanalizācijas sistēmā atļauts ievadīt tikai sadzīves notekūdeņus. Virszemes lietus ūdens novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā ir kategoriski aizliegta.

SIA “Ikšķiles māja”

Ikšķiles novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amatu

Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja”, reģistrācijas Nr. 40103416198, juridiskā adrese: Dainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, (turpmāk – kapitālsabiedrība) dibināta 2011. gadā.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Ikšķiles novada teritorijas labiekārtošanu un sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, veicinot novada attīstības ilgtspēju un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanu.

Kapitālsabiedrības darbības jomas ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšana un apsaimniekošana, siltumenerģijas ražošana, piegāde un realizācija Ikšķiles pilsētā, ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu ciemā, pilsētas lietus kanalizācijas ekspluatācija un remonts, Ikšķiles novada pašvaldībai piederošās teritorijas labiekārtošana, kā arī karjera izstrāde un Ikšķiles novada ielu un ceļu uzturēšana.

Kapitālsabiedrības valdē ir viens valdes loceklis. Kapitālsabiedrība nodarbina 61 darbinieku (informācija uz konkursa izsludināšanas brīdi). Kapitālsabiedrības neto apgrozījums un pašvaldības dotācijas kopējais apjoms 2019. gadā bija EUR 2 028 028. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar izvēlēto kandidātu slēgs pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi. Pilnvarojuma līguma termiņš – 5 gadi. Valdes locekļa bruto mēneša atlīdzība ir EUR 2500.

Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzītās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām, Komerclikuma 4.1 un 4.2 pantu prasībām un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • nevainojama reputācija;
 • bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā. Maģistra grāds, otra augstākā izglītība vai profesionālo kvalifikāciju paaugstinošas mācības amata pienākumu izpildei būtiskā jomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā, kas nodrošina iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus kapitālsabiedrībā, un vismaz 30 darbiniekiem padotībā. Darba pieredze vadošā amatā komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze finanšu vadībā;
 • pieredze uzņēmuma stratēģijas izstrādāšanā un  īstenošanā;
 • izpratne (vēlama pieredze)  par ES struktūrfondu projektu ieviešanu un uzraudzību;
 • izpratne (vēlama pieredze)  par publisko iepirkumu organizēšanu;
 • teicamas valsts valodas zināšanas, kā arī spēja sazināties angļu un krievu valodā ar amata pienākumu izpildi saistītos jautājumos;
 • izcilas  saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Nepieciešamās kompetences  valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai:

 • komandas vadīšana;
 • plānošana un organizēšana;
 • orientācija uz attīstību;
 • stratēģiskais redzējums;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • pārmaiņu vadīšana.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule, kurā pamatota atbilstība valdes locekļa amata kandidātam izvirzītajām prasībām;
 • kandidāta dzīves gājuma un profesionālās darbības apraksts (Curriculum Vitae), kurā norādīti būtiskākie pienākumi un padoto darbinieku skaits katrā amatā, kā arī valodu prasmju pašvērtējums un kandidāta kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • kandidāta stratēģiskais redzējums par kapitālsabiedrības attīstību un prioritātēm (ne vairāk kā 3 lappuses datorrakstā);
 • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas, Komerclikuma 4.1 un 4.2 pantu un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta ceturtās daļas prasībām, atbilstoši pievienotajai formai;
 • augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju paaugstinošu mācību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 • kontaktinformāciju atsauksmēm, ja kandidāts vēlas to norādīt.

Dalībai konkursā tiks vērtēti pieteikumi, kuri ir saņemti Ikšķiles novada pašvaldība līdz 08.02.2021. (ieskaitot), un kuros ir iekļauti visi izvirzītajām prasībām atbilstoši dokumenti.

Pieteikumus lūdzam iesniegt elektroniski vai ar pasta starpniecību:

1) ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amata konkursam” elektroniski jāsūta Ikšķiles novada pašvaldībai uz e-pastu: gija.savica@ikskile.lv;

2) ar pasta starpniecību, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amata konkursam”,  jāsūta  Ikšķiles novada pašvaldībai, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052.

Amata kandidāta apliecinājums

Kontaktpersona – pašvaldības personāla vadītāja Gija Saviča, tālr. 65020897.

Klātienes intervijas ar valdes locekļa amata kandidātiem plānotas laikā pēc valstī noteiktās ārkārtējās situācijas atcelšanas. Kandidāti, kurus valdes locekļa amata kandidātu nominēšanas komisija aicinās uz interviju, par intervijas norises laiku un vietu tiks informēti pa tālruni.

SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa kandidātu  nominēšanas komisijas sastāvs:

 • komisijas priekšsēdētāja – Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ruta Kalniņa;
 • komisijas priekšsēdētāja vietniece – SIA “Ikšķiles māja” juriste Ilze Kozule;
 • komisijas locekļi – Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons, Ikšķiles novada pašvaldības juriste Baiba Kalniņa; SIA “Ikšķiles māja” galvenā grāmatvede Inga Vegnere, neatkarīgā eksperte Ieva Apsīte (SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs” vecākā auditore).

Informācija par konkursu un privātuma politika pieejama Ikšķiles novada pašvaldības mājaslapā www.ikskile.lv. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Ikšķiles novada pašvaldība. Pēc izvirzītā pretendenta apstiprināšanas amatā, pārējo pretendentu dati tiks iznīcināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Par pieslēgšanos projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros izbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem

Kohēzijas fonda logo

Informējam, ka projekta  “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā sadzīves kanalizācijas tīkli (A, B, C daļa) – Priedaines, Kārklu, Ābeļu, Aizvēja, Senatnes, Vairoga, Pils, Upes, Rīgas, Uzvaras, Papeļu, Ozolu, Lībiešu, Dārza, Stadiona, Kraujas, Raudu, Krasta, Sporta, Vimbu, Asaru, Ķīšu, Robežu, Mālu, Alkšņu, Jāņa Kugas, Ievu, Kalnu, Ķiršu, Bumbieru, Ābolu un Ošu ielās, (D, E, F, G daļa) – Birzes, Dalbiņu, Dīķa, Mērnieku, Ganu, Peldu, Puķu, Vārpu, Rožu, Neļķu, Magoņu, Ziedu, Zemeņu, Skolas, Birzes, Īsā, Laivinieku, Lejas, Pilskalna, Rītupes, Līvciema, Miera, Pakalnu, Priežu, Rasas, Skuju, Viršu, Smilšu, Rītiņu, Smilgu, Cīruļu, Kārļa, Lakstīgalu, Bērzu, Paparžu, Stacijas, Strazdu, Tīnūžu šoseja, Zīļu, Dainu, Dzelzceļa, Egļu, Krūmu, Madaru, Paegļu, Skanuļu, Celmu, Meža, Ogres, Indrānu, Mārtiņa, Lupīnu, Ādama, Māras, Melioratoru, Saules, Gaiļu, Zvaigžņu, Lauku, Ausekļa, Jura Mazura ielās.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju lietot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus un pievienot nekustamo īpašumu pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Lai veiktu pievienošanos pie jaunizbūvētajiem tīkliem, ir jāsaņem tehniskie noteikumi no SIA “Ikšķiles māja”. Lai saņemtu tehniskos noteikumus nepieciešami šādi dokumenti:

 • fiziskas vai juridiskas personas iesniegums (SIA “Ikšķiles māja” sagatavots iesniegums);
 • pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;
 • zemesgrāmatas apliecība (kopija);
 • visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067., 1068.pants);
 • zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks.

Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija.

Uzmanību! Sadzīves kanalizācijas sistēmā atļauts ievadīt tikai sadzīves notekūdeņus. Virszemes lietus ūdens novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā ir kategoriski aizliegta.

Pēc izbūves SIA „Ikšķiles māja” jāiesniedz izbūvēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījuma digitālais fails dwg un pdf formātā, kas ir reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā, vai izpildshēma ar cauruļvadu un skataku diametriem, iebūves dziļumiem (spiedvadu augšas atzīmes, pašteces cauruļvadu tekņu atzīmes) un piesaistēm. Pēc visu darbu pabeigšanas no SIA „Ikšķiles māja” jāsaņem atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijai.

Papildus informācija par pieslēgumu veikšanu var saņemt pa tālruņiem 27333124, 27844103 vai rakstīt uz e-pasta adresēm: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv, vilis.bite@ikskilesmaja.lv. Informāciju par līgumu slēgšanu, tarifiem un norēķiniem var saņemt pa tālruni 26595196, e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv

SIA “Ikšķiles māja”
Publicēts 2020.gada 19.novembrī