SIA Ikšķiles Māja

Informācija sakarā ar dzeramā ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju

Par ūdens dezinfekciju

Cienījamie iedzīvotāji!
Sakarā ar dzeramā ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Ikšķilē 2021.gada 26., 27. un 28.augustā ūdenim iespējams neliels hlora aromāts.
Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas.  Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā gan ieteicams uzvārīt!

Sakarā ar dzeramā ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Tīnūžos ceturtdien un piektdien, 26.08.21. un 27.08.21. ūdenim iespējams hlora aromāts.

Ūdeni var lietot uzturā tikai pēc novārīšanas! Ieteicams regulāri notecināt ūdeni, lai dezinfekcijas līdzeklis nonāk visā apgādes sistēmā.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
INP SIA „Ikšķiles māja”

Aicinājums par pieslēgšanos projekta K1 tīkliem

Kohēzijas fonda logo

Aicinām izmantot iespēju un pieslēgties pie izbūvētajiem centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem

Informējam, ka projekta  “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā sadzīves kanalizācijas tīkli – Priedaines, Kārklu, Ābeļu, Aizvēja, Senatnes, Vairoga, Pils, Upes, Rīgas, Uzvaras, Papeļu, Ozolu, Lībiešu, Dārza, Stadiona, Kraujas, Raudu, Krasta, Sporta, Vimbu, Asaru, Ķīšu, Robežu, Mālu, Alkšņu, Jāņa Kugas, Ievu, Kalnu, Ķiršu, Bumbieru, Ābolu, Ošu, Birzes, Dalbiņu, Dīķa, Mērnieku, Ganu, Peldu, Puķu, Vārpu, Rožu, Neļķu, Magoņu, Ziedu, Zemeņu, Skolas, Birzes, Īsā, Laivinieku, Lejas, Pilskalna, Rītupes, Līvciema, Miera, Pakalnu, Priežu, Rasas, Skuju, Viršu, Smilšu, Rītiņu, Smilgu, Cīruļu, Kārļa, Lakstīgalu, Bērzu, Paparžu, Stacijas, Strazdu, Tīnūžu šoseja, Zīļu, Dainu, Dzelzceļa, Egļu, Krūmu, Madaru, Paegļu, Skanuļu, Celmu, Meža, Ogres, Indrānu, Mārtiņa, Lupīnu, Ādama, Māras, Melioratoru, Saules, Gaiļu, Zvaigžņu, Lauku, Ausekļa, Jura Mazura ielās.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju lietot centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu un pievienot nekustamo īpašumu pie centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Lai veiktu pievienošanos pie jaunizbūvētajiem tīkliem, ir jāsaņem tehniskie noteikumi no SIA “Ikšķiles māja”. Lai saņemtu tehniskos noteikumus nepieciešami šādi dokumenti:

 • fiziskas vai juridiskas personas iesniegums (SIA “Ikšķiles māja” sagatavots iesniegums);
 • pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;
 • zemesgrāmatas apliecība (kopija);
 • visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067., 1068.pants);
 • zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks.

Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija.

Pēc minēto dokumentu iesniegšanas tehniskie noteikumi tiks sagatavoti un izsniegti 20 dienu laikā. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu. Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas jāievēro visas norādītās prasības un SIA “Ikšķiles māja” jāiesniedz saskaņošanai plānoto sadzīves kanalizācijas pievada izbūves shēmu pa nekustamā īpašuma teritoriju ar piesaistēm un ar īpašnieka saskaņojumu. Pēc tam sava īpašuma teritorijā drīkst sākt cauruļvadu un pieslēguma izbūves darbus. Īpašnieks sava īpašuma robežās tīklus un pieslēgumu izbūvē pašu spēkiem. Pievienojumu pie inženiertīkliem drīkst veikt tikai SIA “Ikšķiles māja” norīkota pārstāvja klātbūtnē. Tikai pēc inženiertīklu izbūves pārbaudes veikšanas īpašnieks drīkst aizbērt tehnoloģisko tranšeju vai būvbedri. Plānotā pakalpojuma uzskaitei jāuzstāda uzskaites mezgls ar atbilstošu mēraparātu (skaitītāju), ievērojot tehnisko noteikumu prasības.

Pēc izbūves SIA „Ikšķiles māja” ir jāiesniedz izbūvēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījuma digitālo failu dwg un pdf formātā, kas ir reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā vai izpildshēmu ar cauruļvadu un skataku diametriem, iebūves dziļumiem (spiedvadu augšas atzīmes, pašteces cauruļvadu tekņu atzīmes) un piesaistēm. Pēc visu darbu pabeigšanas no SIA „Ikšķiles māja” jāsaņem atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijai.

Papildus informācija par pieslēgumu veikšanu var saņemt pa tālruņiem 27333124, 27844103 vai rakstīt uz e-pasta adresēm: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv, vilis.bite@ikskilesmaja.lv. Informāciju par līgumu slēgšanu, tarifiem un norēķiniem var saņemt pa tālruni 26595196, e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv.

Uzmanību! Sadzīves kanalizācijas sistēmā atļauts ievadīt tikai sadzīves notekūdeņus. Virszemes lietus ūdens novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā ir kategoriski aizliegta.

SIA “Ikšķiles māja”

Informācija par Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja”
valdes locekļa amata kandidātu novērtēšanas procesu

Atklātu konkursu uz Ikšķiles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amatu organizēja SIA “Ikšķiles māja” kapitāla daļu turētāja pārstāvja izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja  – pašvaldības izpilddirektora vietniece Ruta Kalniņa, komisijas locekļi: pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons, pašvaldības personāla vadītāja Gija Saviča, pašvaldības personāla speciāliste, būvvaldes arhīviste Kristīne Lejiņa, SIA “Ikšķiles māja” galvenā grāmatvede Inga Vegnere, SIA “Ikšķiles māja” juriste Ilze Kozule un neatkarīgā eksperte Ilvija Boreiko (Mg.eoc, Mg.iur, IPMA- B līmeņa sertifikāts programmu vadībā).

Atklāts konkurss uz SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amatu tika izsludināts 2021. gada 16.aprīlī, publicējot komisijas apstiprināto sludinājumu pašvaldības tīmekļvietnē. Sludinājums tika publicēts arī  SIA “Ikšķiles māja” tīmekļvietnē un Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē. Pieteikumus konkursam varēja iesniegt līdz 2021. gada 10.maijam.

Konkursa mērķis bija nominēt atbilstošāko SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amata kandidātu, lai nodrošinātu kompetentu un profesionālu kapitālsabiedrības vadību.

SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amata konkursā pieteicās 9 kandidāti. Saskaņā ar konkursa nolikumu, valdes locekļa amata kandidātu pieteikumu vērtēšana notika divās kārtās, lai noteiktu, kuri kandidāti ir uzaicināmi uz konkursa trešo kārtu – interviju.  Konkursa pirmajā kārtā komisija vērtēja pieteikumu atbilstību sludinājumā noteiktajām prasībām, un uz konkursa otro kārtu tika izvirzīti astoņi kandidāti. Otrajā kārtā, atbilstoši konkursa nolikumā definētajai punktu sistēmai, komisijas locekļi veica padziļinātu kandidātu pieteikumu vērtēšanu, lai noteiktu katra kandidāta atbilstību izglītības un darba pieredzes kritērijiem. Saskaņā ar konkursa nolikumu trešajai kārtai – intervijai – tika izvirzīti trīs kandidāti, kuri otrajā kārtā saņēma augstāko punktu skaitu. Trešajā kārtā notika daļēji strukturētas intervijas, kuras ietvaros tika vērtēts arī kandidātu redzējums par kapitālsabiedrības attīstību un prioritātēm.

Nominācijas komisija 2021.gada 1.jūnijā pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim lēmuma pieņemšanai par ievēlēšanu valdes locekļa amatā divus kandidātus, kuri otrās un trešās kārtas kopvērtējumā ieguvuši visvairāk punktus un tika atzīti par izvirzītajām prasībām atbilstošākajiem kandidātiem.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku ievērībai

Kohēzijas fonda logo

Pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 31.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.21/2018 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Ikšķiles novadā”, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem decentralizētās kanalizācijas sistēmas līdz 2021.gada 31.decembrim ir jāreģistrē, iesniedzot SIA “Ikšķiles māja” decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. Apliecinājums pieejams mūsu mājaslapā sadaļā VEIDLAPAS.

Aizpildītu reģistrācijas apliecinājumu var ielikt SIA “Ikšķiles māja” birojā pastkastē Dainu ielā 1A-1, Ikšķilē vai elektroniski nosūtīt uz kādu no adresēm: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv vai vilis.bite@ikskilesmaja.lv

Prasības par reģistrāciju attiecas uz Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu ciema teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kurās notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai izmanto: rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda mazāka par 5 m3/diennaktī, septiķus vai notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi.

Atgādinām, ka SIA “Ikšķiles māja” turpinās veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanu, ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli, uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem SIA “Ikšķiles māja” pārstāvim būs jāuzrāda decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādoši dokumenti ir līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

Informējam, ka projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā sadzīves kanalizācijas tīkli – Priedaines, Kārklu, Ābeļu, Aizvēja, Senatnes, Vairoga, Pils, Upes, Rīgas, Uzvaras, Papeļu, Ozolu, Lībiešu, Dārza, Stadiona, Kraujas, Raudu, Krasta, Sporta, Vimbu, Asaru, Ķīšu, Robežu, Mālu, Alkšņu, Jāņa Kugas, Ievu, Kalnu, Ķiršu, Bumbieru, Ābolu, Ošu, Birzes, Dalbiņu, Dīķa, Mērnieku, Ganu, Peldu, Puķu, Vārpu, Rožu, Neļķu, Magoņu, Ziedu, Zemeņu, Skolas, Birzes, Īsā, Laivinieku, Lejas, Pilskalna, Rītupes, Līvciema, Miera, Pakalnu, Priežu, Rasas, Skuju, Viršu, Smilšu, Rītiņu, Smilgu, Cīruļu, Kārļa, Lakstīgalu, Bērzu, Paparžu, Stacijas, Strazdu, Tīnūžu šoseja, Zīļu, Dainu, Dzelzceļa, Egļu, Krūmu, Madaru, Paegļu, Skanuļu, Celmu, Meža, Ogres, Indrānu, Mārtiņa, Lupīnu, Ādama, Māras, Melioratoru, Saules, Gaiļu, Zvaigžņu, Lauku, Ausekļa, Jura Mazura ielās.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju lietot centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu un pievienot nekustamo īpašumu pie centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Lai veiktu pievienošanos pie jaunizbūvētajiem tīkliem, ir jāsaņem tehniskie noteikumi no SIA “Ikšķiles māja”. Lai saņemtu tehniskos noteikumus nepieciešami šādi dokumenti:

 • fiziskas vai juridiskas personas iesniegums (SIA “Ikšķiles māja” sagatavots iesniegums);
 • pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;
 • zemesgrāmatas apliecība (kopija);
 • visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067., 1068.pants);
 • zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks.

Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija.

Pēc minēto dokumentu iesniegšanas tehniskie noteikumi tiks sagatavoti un izsniegti 20 dienu laikā. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu. Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas jāievēro visas norādītās prasības un SIA “Ikšķiles māja” jāiesniedz saskaņošanai plānoto sadzīves kanalizācijas pievada izbūves shēmu pa nekustamā īpašuma teritoriju ar piesaistēm un ar īpašnieka saskaņojumu. Pēc tam sava īpašuma teritorijā drīkst sākt cauruļvadu un pieslēguma izbūves darbus. Īpašnieks sava īpašuma robežās tīklus un pieslēgumu izbūvē pašu spēkiem. Pievienojumu pie inženiertīkliem drīkst veikt tikai SIA “Ikšķiles māja” norīkota pārstāvja klātbūtnē. Tikai pēc inženiertīklu izbūves pārbaudes veikšanas īpašnieks drīkst aizbērt tehnoloģisko tranšeju vai būvbedri. Plānotā pakalpojuma uzskaitei jāuzstāda uzskaites mezgls ar atbilstošu mēraparātu (skaitītāju), ievērojot tehnisko noteikumu prasības.

Pēc izbūves SIA „Ikšķiles māja” ir jāiesniedz izbūvēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījuma digitālo failu dwg un pdf formātā, kas ir reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā vai izpildshēmu ar cauruļvadu un skataku diametriem, iebūves dziļumiem (spiedvadu augšas atzīmes, pašteces cauruļvadu tekņu atzīmes) un piesaistēm. Pēc visu darbu pabeigšanas no SIA „Ikšķiles māja” jāsaņem atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijai.

Papildus informācija par pieslēgumu veikšanu var saņemt pa tālruņiem 27333124, 27844103 vai rakstīt uz e-pasta adresēm: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv, vilis.bite@ikskilesmaja.lv. Informāciju par līgumu slēgšanu, tarifiem un norēķiniem var saņemt pa tālruni 26595196, e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv.

Uzmanību! Sadzīves kanalizācijas sistēmā atļauts ievadīt tikai sadzīves notekūdeņus. Virszemes lietus ūdens novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā ir kategoriski aizliegta.

SIA “Ikšķiles māja”

Par pieslēgšanos projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros izbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem

Kohēzijas fonda logo

Informējam, ka projekta  “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā sadzīves kanalizācijas tīkli (A, B, C daļa) – Priedaines, Kārklu, Ābeļu, Aizvēja, Senatnes, Vairoga, Pils, Upes, Rīgas, Uzvaras, Papeļu, Ozolu, Lībiešu, Dārza, Stadiona, Kraujas, Raudu, Krasta, Sporta, Vimbu, Asaru, Ķīšu, Robežu, Mālu, Alkšņu, Jāņa Kugas, Ievu, Kalnu, Ķiršu, Bumbieru, Ābolu un Ošu ielās, (D, E, F, G daļa) – Birzes, Dalbiņu, Dīķa, Mērnieku, Ganu, Peldu, Puķu, Vārpu, Rožu, Neļķu, Magoņu, Ziedu, Zemeņu, Skolas, Birzes, Īsā, Laivinieku, Lejas, Pilskalna, Rītupes, Līvciema, Miera, Pakalnu, Priežu, Rasas, Skuju, Viršu, Smilšu, Rītiņu, Smilgu, Cīruļu, Kārļa, Lakstīgalu, Bērzu, Paparžu, Stacijas, Strazdu, Tīnūžu šoseja, Zīļu, Dainu, Dzelzceļa, Egļu, Krūmu, Madaru, Paegļu, Skanuļu, Celmu, Meža, Ogres, Indrānu, Mārtiņa, Lupīnu, Ādama, Māras, Melioratoru, Saules, Gaiļu, Zvaigžņu, Lauku, Ausekļa, Jura Mazura ielās.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju lietot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus un pievienot nekustamo īpašumu pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Lai veiktu pievienošanos pie jaunizbūvētajiem tīkliem, ir jāsaņem tehniskie noteikumi no SIA “Ikšķiles māja”. Lai saņemtu tehniskos noteikumus nepieciešami šādi dokumenti:

 • fiziskas vai juridiskas personas iesniegums (SIA “Ikšķiles māja” sagatavots iesniegums);
 • pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;
 • zemesgrāmatas apliecība (kopija);
 • visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067., 1068.pants);
 • zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks.

Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija.

Uzmanību! Sadzīves kanalizācijas sistēmā atļauts ievadīt tikai sadzīves notekūdeņus. Virszemes lietus ūdens novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā ir kategoriski aizliegta.

Pēc izbūves SIA „Ikšķiles māja” jāiesniedz izbūvēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījuma digitālais fails dwg un pdf formātā, kas ir reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā, vai izpildshēma ar cauruļvadu un skataku diametriem, iebūves dziļumiem (spiedvadu augšas atzīmes, pašteces cauruļvadu tekņu atzīmes) un piesaistēm. Pēc visu darbu pabeigšanas no SIA „Ikšķiles māja” jāsaņem atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijai.

Papildus informācija par pieslēgumu veikšanu var saņemt pa tālruņiem 27333124, 27844103 vai rakstīt uz e-pasta adresēm: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv, vilis.bite@ikskilesmaja.lv. Informāciju par līgumu slēgšanu, tarifiem un norēķiniem var saņemt pa tālruni 26595196, e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv

SIA “Ikšķiles māja”
Publicēts 2020.gada 19.novembrī