PSIA Ikšķiles Māja

Ikšķiles novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amatu

Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja”, reģistrācijas Nr. 40103416198, juridiskā adrese: Dainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, (turpmāk – kapitālsabiedrība) dibināta 2011. gadā.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Ikšķiles novada teritorijas labiekārtošanu un sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, veicinot novada attīstības ilgtspēju un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanu.

Kapitālsabiedrības darbības jomas ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšana un apsaimniekošana, siltumenerģijas ražošana, piegāde un realizācija Ikšķiles pilsētā, ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu ciemā, pilsētas lietus kanalizācijas ekspluatācija un remonts, Ikšķiles novada pašvaldībai piederošās teritorijas labiekārtošana, kā arī karjera izstrāde un Ikšķiles novada ielu un ceļu uzturēšana.

Kapitālsabiedrības valdē ir viens valdes loceklis. Kapitālsabiedrība nodarbina 61 darbinieku (informācija uz konkursa izsludināšanas brīdi). Kapitālsabiedrības neto apgrozījums un pašvaldības dotācijas kopējais apjoms 2019. gadā bija EUR 2 028 028.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar izvēlēto kandidātu slēgs pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi. Pilnvarojuma līguma termiņš – 5 gadi. Valdes locekļa bruto mēneša atlīdzība ir EUR 2500.

Valde locekļa galvenie amata pienākumi:

 • pamatdarbības nodrošināšana atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem;
  • darbības stratēģijas plānošana, izstrāde, vadīšana un koordinēšana;
  • darba plāna izstrādes koordinēšana un pārraudzība, ekonomiskās un tehniskās attīstības rādītāju noteikšana;
  • darbības analīze un novērtēšana, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja informēšana par rezultātiem;
  • budžeta plānošana un kontrole;
  • izdevumu kontrole, materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošana un to racionālās izmantošanas nodrošināšana;
  • Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ieviešana un uzraudzība;
  • finanšu un grāmatvedības procesu nodrošināšana un organizēšana;
  • ikdienas operatīvo darba procesu vadīšana;
  • personāla vadības procesu nodrošināšana;
  • pārstāvības nodrošināšana tiesā, kapitālsabiedrības interešu aizstāvībai;
  • pārstāvība darījumos ar citiem uzņēmumiem un iestādēm.

Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzītās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām, Komerclikuma 4.1 un 4.2 pantu prasībām un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • nevainojama reputācija;
 • bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā. Maģistra grāds, otra augstākā izglītība vai profesionālā tālākizglītība, kura iegūta pēdējos 10 gados, jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu kopumu profesionālu pienākumu izpildei tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze vadošā amatā, kas nodrošina iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus kapitālsabiedrībā. Darba pieredze vadošā amatā komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izpratne (vēlama pieredze) par uzņēmuma finanšu vadību;
 • izpratne (vēlama pieredze) par uzņēmuma stratēģijas izstrādi un īstenošanas nodrošināšanu;
 • izpratne (vēlama pieredze)  par ES struktūrfondu projektu ieviešanu un uzraudzību;
 • izpratne (vēlama pieredze)  par publisko iepirkumu organizēšanu;
 • valsts valoda normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā, kā arī spēja sazināties angļu un krievu valodā ar amata pienākumu izpildi saistītos jautājumos;
 • izcilas  saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • labas datorprasmes Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Nepieciešamās kompetences  valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai:

 • komandas vadīšana;
 • plānošana un organizēšana;
 • orientācija uz attīstību;
 • stratēģiskais redzējums;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • pārmaiņu vadīšana.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule, kurā pamatota atbilstība valdes locekļa amata kandidātam izvirzītajām prasībām;
 • kandidāta dzīves gājuma un profesionālās darbības apraksts (Curriculum Vitae), kurā norādīti būtiskākie pienākumi un padoto darbinieku skaits katrā amatā, kā arī valodu prasmju pašvērtējums un kandidāta kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas, Komerclikuma 4.1 un 4.2 pantu un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta ceturtās daļas prasībām, atbilstoši pievienotajai formai;
 • augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju paaugstinošu mācību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 • kontaktinformāciju atsauksmēm, ja kandidāts vēlas to norādīt.

Kandidātiem, kuri  tiks aicināti uz interviju, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms paredzētās intervijas jāiesniedz stratēģiskais redzējums par kapitālsabiedrības attīstību un prioritātēm (ne vairāk kā 3 lappuses datorrakstā). Ja kandidāts noteiktajā termiņā to neiesniegs, tad nominācijas komisijai ir tiesības atcelt plānoto interviju un noraidīt kandidātu.

Dalībai konkursā tiks vērtēti pieteikumi, kuri tiks saņemti Ikšķiles novada pašvaldībā līdz 10.05.2021. (ieskaitot), un kuros būs iekļauti visi izvirzītajām prasībām atbilstoši dokumenti.

Pieteikumus lūdzam iesniegt elektroniski vai ar pasta starpniecību:

1) ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amata konkursam” elektroniski nosūtot Ikšķiles novada pašvaldībai uz e-pastu: gija.savica@ikskile.lv;

2) ar pasta starpniecību, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amata konkursam”, nosūtot  Ikšķiles novada pašvaldībai, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052.

Kontaktpersona – pašvaldības personāla vadītāja Gija Saviča, tālr. 65020897.

Klātienes intervijas ar valdes locekļa amata kandidātiem plānotas 26.05.2021.līdz 28.05.2021. Kandidāti, kurus valdes locekļa amata kandidātu nominēšanas komisija aicinās uz interviju, par intervijas norises laiku un vietu tiks informēti pa tālruni. Pārējiem kandidātiem atbilde tiks sniegta e-pastā.

SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa kandidātu  nominēšanas komisijas sastāvs:

 • komisijas priekšsēdētāja – Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ruta Kalniņa;
 • komisijas priekšsēdētāja vietniece – SIA “Ikšķiles māja” juriste Ilze Kozule;
 • komisijas locekļi – Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons, Ikšķiles novada pašvaldības personāla speciāliste, būvvaldes arhīviste Kristīne Lejiņa; SIA “Ikšķiles māja” galvenā grāmatvede Inga Vegnere, Ikšķiles novada pašvaldības personāla vadītāja Gija Saviča, neatkarīgā eksperte Ilvija Boreiko (Mg.eoc, Mg.iur, IPMA- B līmeņa sertifikāts programmu vadībā).

Informācija par konkursu un privātuma politika pieejama Ikšķiles novada pašvaldības mājaslapā www.ikskile.lv. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Ikšķiles novada pašvaldība. Pēc izvirzītā pretendenta apstiprināšanas amatā, pārējo pretendentu dati tiks iznīcināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.