Ikšķiles Māja logo

Paziņojums par noteikto tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103416198, juridiskā adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajiem tarifiem. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Apstiprinātais tarifs no 01.05.2023.
(bez PVN)

Noteiktais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN)

Noteiktā tarifa 

samazinājums  (%).

Ūdensapgādes pakalpojumi

 1,29

1,11

-14%

Kanalizācijas pakalpojumi

2,14

1,81

-15%

Noteiktie tarifi no 2023.gada 1.maija stāsies spēkā 2023.gada 1.maijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 17.novembra lēmumu Nr.248 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus, kas 2022.gada  22.novembrī tika publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2022.; Nr. 226).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu  tarifiem, lietotājs var  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja” birojā Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, iepriekš sazinoties ar Ūdenssaimniecības dienesta vadītāju Uģi Plaudi, tālruņa numurs 27333124; elektroniskā pasta adrese birojs@ikskilesmaja.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja” Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov., LV-5052, elektroniskā pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.