Ikšķiles Māja logo

Trauksmes celšana

2019.gada 1.maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums. Likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.
Trauksmi ceļ par iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.

Trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.
Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.
Trauksmes celšanai SIA “Ikšķiles māja” aizpildāma trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa, kuru var lejuplādēt šeit.

SIA “Ikšķiles māja” trauksmes ziņojumus var iesniegt:

  • nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e-pasta adresi: trauksmescelejs@ikskilesmaja.lv;
  • iesniedzot personīgi vai ziņojot mutvārdos kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos.

SIA “Ikšķiles māja kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir biroja vadītāja Edīte Puzule, tālrunis 65030316.
Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.
Ja iesniegums tiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, SIA “Ikšķiles māja” kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos pseidonimizē personas datus un citu informāciju, kas atklāj trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēja identitāti. Trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanas komisija trīs cilvēku sastāvā nodrošina vienlīdzīgu un taisnīgu visu iesniegto trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanu. Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu rakstveidā informē trauksmes cēlēju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.
Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā var atrast plašāku informāciju par trauksmes celšanu.