PSIA Ikšķiles Māja

Ikšķiles novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amatu

Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja”, reģistrācijas Nr. 40103416198, juridiskā adrese: Dainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, (turpmāk – kapitālsabiedrība) dibināta 2011. gadā.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Ikšķiles novada teritorijas labiekārtošanu un sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, veicinot novada attīstības ilgtspēju un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanu.

Kapitālsabiedrības darbības jomas ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšana un apsaimniekošana, siltumenerģijas ražošana, piegāde un realizācija Ikšķiles pilsētā, ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu ciemā, pilsētas lietus kanalizācijas ekspluatācija un remonts, Ikšķiles novada pašvaldībai piederošās teritorijas labiekārtošana, kā arī karjera izstrāde un Ikšķiles novada ielu un ceļu uzturēšana.

Kapitālsabiedrības valdē ir viens valdes loceklis. Kapitālsabiedrība nodarbina 61 darbinieku (informācija uz konkursa izsludināšanas brīdi). Kapitālsabiedrības neto apgrozījums un pašvaldības dotācijas kopējais apjoms 2019. gadā bija EUR 2 028 028. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar izvēlēto kandidātu slēgs pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi. Pilnvarojuma līguma termiņš – 5 gadi. Valdes locekļa bruto mēneša atlīdzība ir EUR 2500.

Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzītās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām, Komerclikuma 4.1 un 4.2 pantu prasībām un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • nevainojama reputācija;
 • bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā. Maģistra grāds, otra augstākā izglītība vai profesionālo kvalifikāciju paaugstinošas mācības amata pienākumu izpildei būtiskā jomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā, kas nodrošina iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus kapitālsabiedrībā, un vismaz 30 darbiniekiem padotībā. Darba pieredze vadošā amatā komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze finanšu vadībā;
 • pieredze uzņēmuma stratēģijas izstrādāšanā un  īstenošanā;
 • izpratne (vēlama pieredze)  par ES struktūrfondu projektu ieviešanu un uzraudzību;
 • izpratne (vēlama pieredze)  par publisko iepirkumu organizēšanu;
 • teicamas valsts valodas zināšanas, kā arī spēja sazināties angļu un krievu valodā ar amata pienākumu izpildi saistītos jautājumos;
 • izcilas  saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Nepieciešamās kompetences  valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai:

 • komandas vadīšana;
 • plānošana un organizēšana;
 • orientācija uz attīstību;
 • stratēģiskais redzējums;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • pārmaiņu vadīšana.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule, kurā pamatota atbilstība valdes locekļa amata kandidātam izvirzītajām prasībām;
 • kandidāta dzīves gājuma un profesionālās darbības apraksts (Curriculum Vitae), kurā norādīti būtiskākie pienākumi un padoto darbinieku skaits katrā amatā, kā arī valodu prasmju pašvērtējums un kandidāta kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • kandidāta stratēģiskais redzējums par kapitālsabiedrības attīstību un prioritātēm (ne vairāk kā 3 lappuses datorrakstā);
 • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas, Komerclikuma 4.1 un 4.2 pantu un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta ceturtās daļas prasībām, atbilstoši pievienotajai formai;
 • augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju paaugstinošu mācību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 • kontaktinformāciju atsauksmēm, ja kandidāts vēlas to norādīt.

Dalībai konkursā tiks vērtēti pieteikumi, kuri ir saņemti Ikšķiles novada pašvaldība līdz 08.02.2021. (ieskaitot), un kuros ir iekļauti visi izvirzītajām prasībām atbilstoši dokumenti.

Pieteikumus lūdzam iesniegt elektroniski vai ar pasta starpniecību:

1) ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amata konkursam” elektroniski jāsūta Ikšķiles novada pašvaldībai uz e-pastu: gija.savica@ikskile.lv;

2) ar pasta starpniecību, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amata konkursam”,  jāsūta  Ikšķiles novada pašvaldībai, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052.

Amata kandidāta apliecinājums

Kontaktpersona – pašvaldības personāla vadītāja Gija Saviča, tālr. 65020897.

Klātienes intervijas ar valdes locekļa amata kandidātiem plānotas laikā pēc valstī noteiktās ārkārtējās situācijas atcelšanas. Kandidāti, kurus valdes locekļa amata kandidātu nominēšanas komisija aicinās uz interviju, par intervijas norises laiku un vietu tiks informēti pa tālruni.

SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa kandidātu  nominēšanas komisijas sastāvs:

 • komisijas priekšsēdētāja – Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ruta Kalniņa;
 • komisijas priekšsēdētāja vietniece – SIA “Ikšķiles māja” juriste Ilze Kozule;
 • komisijas locekļi – Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons, Ikšķiles novada pašvaldības juriste Baiba Kalniņa; SIA “Ikšķiles māja” galvenā grāmatvede Inga Vegnere, neatkarīgā eksperte Ieva Apsīte (SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs” vecākā auditore).

Informācija par konkursu un privātuma politika pieejama Ikšķiles novada pašvaldības mājaslapā www.ikskile.lv. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Ikšķiles novada pašvaldība. Pēc izvirzītā pretendenta apstiprināšanas amatā, pārējo pretendentu dati tiks iznīcināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.